تشویق شارون به حمله به مسجدالاقصی

اوضاع در مسجدالاقصی‎ همچنـان‎ ملتهب‎ و نگران‎ كننده‎ است‎.
به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر، هـزاران‎ صهیونیست‎ در بیرون‎‎ از صحـن مـسجـد تجـمـع‎ كرده‎انـد و در پی‎ فرصت‎ هسـتنـد تـا بـرای‎ عملی‎‎ كردن‎ هدف‎ شـوم‎ خـود، یـعنـی تخـریـب‎ نخستین‎‎ قبله‎‎‎ گاه مسلمـان به مسجـدالاقـصـی‎ یورش‎ برند.
پلیس‎ رژیم‎ اسرائیل‎ مدعی‎است‎، مانع‎ از عملی‎ شدن‎ تصمیم‎ صهیونیستها خـواهـد شــد، امـا برخی‎ منابع‎ اعلام‎ كـردنــد، شــارون‎ كـه‎‎‎‎ روز یكشنبه بـه آمـریكـا رفتـه، بـرای‎ گرفتن امتیاز صهیونیستها را برای‎ حمله‎‎ به مـسجـدالاقصـی‎ تشویق‎ كرده‎ است‎.
روز یكشنبه‎ نیز 10 هزار فلسطینی‎ نیز برای‎ دفاع از این‎‎‎ مكان مقـدس‎ در بـیــرون مـسجـد اجتماع كرده‎ و برخـی‎ نیـز خـود را داخل‎ صحـن‎ مسجد الاقصی‎ رسانده‎ اند.
گزارشهای‎ دریافتـی‎ از بیـت‎ المـقـدس‎ همچـنیـن‎‎ حاكی‎‎ است‎، جوانان فلسطینی كه تلاش‎ می‎‎كردنــد وارد صحـن‎ مـسجـدالاقصـی شـونـد با نیروهای‎ پلیـس‎ رژیم‎ اسراییل‎ درگیر شدند.
هـزاران‎ فـلسـطینـی‎ در حمــایــت‎ از مـسجـدالاقصـی‎ تظاهرات‎ كردند و برنامه‎ریزی‎ رژیم‎ اسرائیل‎ را برای‎ حمله‎‎ به مسجدالاقصـی‎ محكوم‎ كردند.
در شهر صیدا در جنوب‎ لبنــان‎ نـیــز هـزاران‎‎ آواره‎‎ فلسطینی‎ در اردوگـاه عـیـن الحلوه‎‎‎ بـه نشانه حمایت‎ از مسجـد الاقـصـی‎ تظاهرات‎ كردند و آمادگی‎ خود را بـرای‎ دفـاع از مقدسات‎ اسلامی‎‎ به‎‎ ویژه مسجد الاقصی اعلام‎ كردند.
در شهر اسكندریه‎ مصر هم‎، دانشجـویـان‎ بـر ضـد طرح‎ صهیونیستهـا بـرای‎ حـملـه‎‎ بـه مسجـدالاقصـی‎ تظاهرات‎‎ كردند و از دولتهـای‎ عرب‎ خواستنـد در كنار ملت‎ فلسـطیـن‎ قـرار گیرند و هر گونه‎ عادی‎‎ سازی روابط با رژیم‎ صهیـونیـستـی‎ را متوقف‎ كنند.


/ 1 نظر / 16 بازدید
حسن روزی

عوضی سلام کجایی یاد ما نمیکنی